Psykiatri utopi

Posted on november 28, 2013

25


utopia-sign I programmet «Bare en pille til» spør NRK om piller er den eneste hjelpen vi kan gi pasienter med psykiske vansker. Programmet setter fokus på alvorlige konsekvenser av overmedisinering i psykiatrien. Helsedirektoratets perspektiv er at overmedisinering er et problem som gjelder noen enkeltleger som skriver ut for mye vanedannende preparater til sine pasienter. De vil løse problemet med strengere kontroll av legene. Jeg tror snarere at overmedisinering er en integrert del av måten psykisk helsevern er organisert på. Vi har brukt den medisinske modellen til å sette opp tjenester og pasientforløp som ligner det som skjer i somatikken og medisinsk behandling er ofte det første og eneste tilbudet pasienten møtes med. Hvis medisiner var en effektiv måte å behandle psykiske lidelser på var det ikke noe problem. Men resultatene lar vente på seg, og i mellomtiden risikerer pasientene et tragikomisk scenario som dette:

La oss slippe fantasien løs
Det finnes mange alternativer til medisinering i psykisk helsevern og mange av disse er like virksomme eller mer virksomme enn medisiner uten samme risikoen for bivirkninger og avhengighet. Men tilbudene er ofte fragmenterte, lite tilgjengelige, og for dårlig finansiert. Vi trenger en helt ny modell for organiseringen av psykisk helsevern som gir prioritet til slike tilbud. Vi trenger visjoner – min og din utopi… Jeg oppfordrer derfor leserne til å slippe fantasien løs og tenke nytt med meg.

Recovery modellen
Hva om vi for eksempel baserte tilbudet i psykisk helsevern på recovery modellen. Denne modellen ser veien ut av en psykisk lidelse som en personlig reise som går mot bedre livskvalitet heller enn fra syk til frisk. I denne modellen er pasientens opplevelse av problemet det mest sentrale. Pasienter beskriver sjelden sin smerte i form av symptomer og diagnoser, men viser heller til en vanskelig livssituasjon og vanskelige følelser som ensomhet, annerledeshet, utrygghet, skam, meningsløshet, utilstrekkelighet og redsel for å være til byrde for andre. Ofte hjemsøkes de av minner om overgrep, mobbing og andre erfaringer med diskriminering og urett. Mange er utslitte av søvnløse netter og dager som enten har altfor mange lange, vonde timer eller altfor få timer til å rekke over alt ansvaret. Hvis vi søker å bøte på disse problemene må vi inkludere det pasienten måtte ønske av praktisk hjelp, støttende relasjoner, deltakelse i et fellesskap, samtaleterapi, muligheten til å bearbeide traumer og kjempe mot urett og overgrep i samfunnet, økonomisk hjelp, opplæring i nye måter å møte psykisk smerte på, hjelp til livsstilsendringer og muligheten til å bidra med noe meningsfullt.

Rett til å gjøre egne valg
I recovery modellen er reisen mot et bedre liv en individuell prosess, hvilket betyr at pasienten selv må kunne velge hva de har behov for i sin recovery plan. Men går det an å organisere et tilbud basert på individuelle behov? Jeg mener vi bør kunne klare dette. Vi kan systematisere tjenester på en oversiktelig måte og så la pasientene velge fritt mellom tjenestene. Manglende ressurser kan bli en reell hindring, men mindre av en hindring hvis vi innser hvilken ressurs pasientene kan være for hverandre. Tiden er også inne for å kutte ut dyre mellomledd. Vi trenger ikke leger eller psykologer til å bestemme om folk har bruk for sykmelding og vi trenger ikke NAV til å vurdere hvor fort vi må komme oss tilbake i arbeid og hvilke tiltak vi må bli med på. Vi trenger heller ikke så mange dyre utredninger for å sluse folk rundt i systemet. Og skulle noen misbruke fellesskapets tiltro og utnytte systemet så blir kostnadene ved dette antakelig mye mindre enn kostnadene ved det eksisterende kontrollregimet.

Min utopi
Så videre til organiseringen av tilbudet. Her er min utopi. Jeg ser for meg at hver kommune kunne samle sine tilbud i ulike sentre, litt som universitetet er organisert i fakultet. På hvert senter ville det være en logisk forbindelse mellom tilbudene. Jeg har drømt opp følgende senter:

Informasjonssenteret: Her kan pasienter (og fagpersonal) delta på kurs i alle mulige tema relevant til psykisk helse; inkludert traumereaksjoner, forbindelsen mellom livsstil og psykiske lidelser, barneoppdragelse, konfliktløsning, problemløsning, det å være pårørende, virkninger og bivirkninger av psykiatriske legemidler osv. Jeg ser for meg et stort, hyggelig bibliotek med selvhjelpsbøker, CDer med avslappingsøvelser, og personale som kan hjelpe med å finne informasjon på biblioteket og internett. Informasjonssenteret kan videre ha boder hvor det jobber mennesker som kan informere om tilbudet ved de andre sentrene. Fagfolk fra ulike helserelaterte profesjoner kan være representert og tilgjengelige for å svare på spørsmål uten behov for timeavtale.

Tilfluktssentrene: Jeg tenker meg et nettverk av små oaser av trygghet som pasienter kan flykte til når de er i en krise. Hus med hage bemannet døgnet rundt og med muligheten for å legge ut madrasser ved overnattingsbehov. Ansatte bør ha spesiell opplæring i å takle selvskading og dissosiasjon og andre krisereaksjoner.

Bidragsbanken: Dette senteret kan eksistere helt eller delvis online. Pasienter inviteres til å melde seg inn i bidragsbanken og sette opp en egen profil som blir synlig for andre medlemmer i samme kommune. Som del av profilen krysser de av på en liste av bidrag de kan yte til andre medlemmer, for eksempel følge eller transport, støtte til eksponeringstrening, barnepass, hjelp med å få orden på økonomien, besøk, telefonstøtte, praktisk hjelp osv. Alle medlemmer kan søke i Bidragsbanken etter noen som kan gi den hjelpen de trenger og kan selv bli kontaktet av andre som trenger det de har å gi.

Terapisenteret: Her kan tilbud om ulike terapiformer samles på ett sted. I tillegg til tilbud på senteret bør det også være tilbud om online terapi. Det er godt mulig det blir ventelister når pasientene selv bestemmer hvilken behandling de ønsker, men nå kan de bruke ressursene ved de andre sentrene i ventetiden. I tillegg blir det mer enn tydelig hvilket forhold det er mellom hjelpebehovet og hjelpetilbudet innenfor de ulike profesjonene slik at ressurser kan kanaliseres der de trengs.

Ytringssenteret: Her tenker jeg meg muligheten for å bli med i ulike brukerstyrte selvhjelpsgrupper som jobber med å bearbeide traumatiske opplevelser og vanskelig følelser gjennom samtale, kunstneriske uttrykk, sang og musikk, blogging og andre publikasjoner, kampanjer mot ulike former for overgrep og urett, og politisk arbeid for å bedre vilkårene for mennesker med psykiske vansker. Jeg tenker meg et senter godt utrystet med utstyr og materiale som kan brukes i dette viktige arbeidet.

Livsstilssenteret: Dette senteret kan være tilholdssted for ulike friluftsgrupper, støttegrupper for folk som ønsker hjelp til å endre kosthold og andre tiltak som kan bidra til en sunnere livsstil.

NAV: NAV kan beholdes i en mer begrenset rolle. De kan fortsette med sine mange gode tilbud for å hjelpe folk tilbake i arbeid, men på en måte som lar brukerne velge fritt hva de ønsker og har behov for. NAV kan også få en større rolle i å skape et mer inkluderende arbeidsmarked.

Jeg forestiller meg at brukere med egenerfaring kan jobbe både som ansatte og i ledelsen på alle sentrene. Det bør være overbemanning slik at det er mulig å jobbe utifra dagsformen.

Dette er noen av mine mer eller mindre halvbakte ideer. Satte de fantasien i sving? Hva tenker dere?